By elio

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Ν.1566/85 Αρ.11 Περ. ΣΤ’

§1. Ο Σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως πρόεδρο το διευθυντή του σχολείου. Όταν στις συνεδριάσεις εξετάζονται ειδικά θέματα μαθητών, μετέχουν και δύο εκπρόσωποι τους που ορίζονται από το Δ.Σ. των μαθητικών κοινοτήτων.

§2. Ο Σύλλογος διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά τουλάχιστον μια φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μια φορά στο τέλος κάθε τριμήνου και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων.

§3. Ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος, την υγεία και προστασία των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής ζωής. Ιεραρχεί τις σχολικές ανάγκες και φροντίζει για την αντιμετώπιση τους. Αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους κοινωνικούς φορείς του τόπου. Μπορεί να αποφασίσει τον χωρισμό των μελών του σε τομείς γνώσεων, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της διδασκαλίας και της εφαρμογής των εκπαιδευτικών μεθόδων.

§4. Ο τρόπος λειτουργίας του συλλόγου των διδασκόντων, οι ειδικότερες αρμοδιότητες του και τα ειδικά θέματα, στη συζήτηση των οποίων παρίστανται εκπρόσωποι των μαθητών, ορίζονται με απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ2/1876/11.2.86 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Επειδή υποβλήθηκαν ερωτήματα για το χρόνο που θα συνεδριάζει ο σύλλογος των καθηγητών, σας πληροφορούμε ότι ο σύλλογος μπορεί να συνεδριάσει και σε χρόνο πέρα από τις 30 ώρες που κατ’ ανώτατο όριο είναι υποχρεωμένος ο εκπαιδευτικός να παραμένει στο σχολείο του. (§8 του Αρ. 13 του Ν.1566/85. Όχι πέρα από 30 ώρες την εβδομάδα, με την επιφύλαξη της §2 της περιπ. Στ’ του Αρ.11).

Στη περίπτωση πάντως αυτή , θα αφαιρείται από τις 30 ώρες χρόνος ίσος, με το χρόνο της συνεδρίασης.

Τέλος, επειδή είναι δεδομένο ότι οι συνεδριάσεις δεν μπορούν να γίνουν σε ώρες διδασκαλίας, παρακαλούμε να μην παρατηρηθούν φαινόμενα καταστρατήγησης του δεδομένου αυτού, με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχει ούτε αίθουσα, ούτε γραφείο ελεύθερο.

6492/11.1.83 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Έχοντας υπόψη:……….

αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την 18726/22.2.78 απόφαση και καθορίζουμε τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Συλλόγου των Καθηγητών, των Διευθυντών και των Υποδιευθυντών και του Διδακτικού προσωπικού των σχολείων Μ.Ε. ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’

α)Σύλλογος διδασκόντων καθηγητών

1. Οι Διδάσκοντες σε κάθε σχολείο Μ. Ε. (Γυμνάσιο, Λύκειο) καθηγητές όλων των κλάδων, των βαθμών και των Μ.Κ. , που έχουν οργανική θέση στο σχολείο ή υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, απαρτίζουν το σύλλογο των καθηγητών του σχολείου.

2. Ο σύλλογος των καθηγητών συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και ανά μία στο τέλος κάθε τριμήνου και έκτακτα όποτε το ζητήσει ο Διευθυντής ή με έγγραφο τους – όπου αναφέρεται το θέμα και ο εισηγητής – το 1/3 των μελών του συλλόγου.

3 .Ο χρόνος που θα μεσολαβεί μεταξύ των εκτάκτων συνεδριάσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 20 ημερών, εκτός αν το ζητήσει η πλειοψηφία των μελών του συλλόγου λόγω έκτακτης ανάγκης.

4. Οι συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών, τακτικές και έκτακτες, γίνονται εκτός των ωρών διδασκαλίας μαθημάτων και τα θέματα εισηγείται ο Διευθυντής, η άλλος εισηγητής, που ορίζει ο Διευθυντής.

5. Στις συνεδριάσεις του Συλλόγου διδασκόντων προεδρεύει ο Διευθυντής ή όταν κωλύεται, ο Υποδιευθυντής. ΣΕ περίπτωση απουσίας και του υποδιευθυντή προεδρεύει ο αρχαιότερος καθηγητής.

6. Δε συγκαλείται συνεδρίαση του συλλόγου, αν το θέμα που προτείνεται για συζήτηση ανήκει σύμφωνα με τον νόμο στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθυντή ή άλλου σχολικού φορέα.

7. Η πρόσκληση των μελών του συλλόγου και η γνωστοποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στις τακτικές συνεδριάσεις γίνεται γραπτή μία τουλάχιστον ημέρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Δεν απαιτείται πρόσκληση μελών όταν πρόκειται να συνεχιστεί συζήτηση που είχε διακοπεί σε προηγούμενη συνεδρίαση και είχε οριστεί ημερομηνία για επανάληψη της.

8. Πριν από την έναρξη της συζήτησης στις τακτικές συνεδριάσεις μπορεί να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη νέο θέμα, εφόσον το ζητήσει η πλειοψηφία του συλλόγου.

9. Για να είναι έγκυρη η απόφαση του συλλόγου των καθηγητών απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη, με την οποία τάσσεται ο Πρόεδρος.

10, Κάθε απόφαση καταχωρίζεται στο βιβλίο πράξεων του συλλόγου και πρέπει να είναι απόλυτα αιτιολογημένη. Καταχωρίζεται επίσης περιληπτικά η άποψη της μειοψηφίας, εφόσον τούτο ζητηθεί.

11. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Μυστική ψηφοφορία είναι επιτρεπτή εφόσον προβλέπεται από σχετική διάταξη ή την αποφασίζει η πλειοψηφία των παρόντων μελών του συλλόγου.

12.Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και όλα τα παρόντα μέλη.

Δ2/4534/14.3.1990 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Απαντώντας στο …. έγγραφο σας, που αφορά στο θέμα, σας παραπέμπουμε στη νεώτερη διάταξη του αρ.19 § 7 του Ν.1599/86 κατά την οποία η <<υπογραφή του Προέδρου ή του αναπληρωτή του αρκεί για την υπόσταση κάθε πράξης του Συλλογικού οργάνου >> , χωρίς αυτό να σημαίνει ότι βλάπτεται το κύρος της πράξης εάν υπογράψουν όλα τα μέλη του συλλογικού οργάνου.

13. Ο σύλλογος βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά των μελών συν ένα. Η απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις πρέπει να είναι απόλυτα αιτιολογημένη.

14. Στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων παρευρίσκονται με δικαίωμα λόγου εκπρόσωποι των μαθητών σύμφωνα με τα άρθρα 25,26,29 και 31 του Κανονισμού Λειτουργίας των Μ.Κ.

15. Ο Σύλλογος διδασκόντων έχει ευθύνη για τη λειτουργία του Σχολείου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πολιτική του κράτους.

16. Στην πρώτη τακτική συνεδρίαση ( κάθε χρόνο) αποφασίζει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων, τον ορισμό των καθηγητών συμβούλων κατά τάξη ή τμήμα, την κατανομή των εργασιών του σχολείου μεταξύ των μελών του, καθώς και τα σχετικά με την εφημερία των καθηγητών, εκτιμώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του σχολείου.

17. Επιβάλλει στους μαθητές τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις ποινές και στο τέλος του διδακτικού έτους, αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της διαγωγής τους, τεκμηριώνοντας τις αποφάσεις του με στοιχεία συγκεκριμένα και οπωσδήποτε αιτιολογημένα.

18. Αποφασίζει για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών, όπως επίσης και για την προαγωγή, απόλυση παραπομπή σε επανεξέταση ή απόρριψη τους στο τέλος του διδακτικού έτους, με βάση τα σχετικά στοιχεία και τη βαθμολογία, που έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

19. Αποφασίζει για την πραγματοποίηση εκδρομών ή περιπάτων, λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 29 του κανονισμού των Μ.Κ.

20. Ορίζει εκπροσώπους του, οι οποίοι σε συνεργασία με τις Μ.Κ., όπως προβλέπεται από το αρ. 33 του Κανονισμού των Μ.Κ. παρακολουθούν τις συνθήκες λειτουργίας των σχολικών κυλικείων.

21. Ορίζει καθηγητή – σύμβουλο για τη συμπαράσταση και βοήθεια στην έκδοση εντύπων από τη συντακτική επιτροπή της Μ.Κ.

22. Αποφασίζει για την τακτική ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων σε μόνιμη και σταθερή βάση και εκτός ωρών διδασκαλίας, σχετικά με τη φοίτηση , την επίδοση και τη διαγωγή των μαθητών.

23. Μπορεί να πραγματοποιεί μετά από απόφαση του, κοινές συνεδριάσεις με το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και με συμμετοχή του Μαθητικού Συμβουλίου για θέματα σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου.

Στις συνεδριάσεις αυτές μπορεί να προσκαλείται και εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, εφόσον τούτο κρίνεται από το Σύλλογο των καθηγητών απαραίτητο.

Γ2/4052/29.8.94 Έγγραφο ΥΠΕΠΘ

Εις απάντηση του εγγράφου ερωτήματος ως προς την έννοια της λευκής ψήφου στις αποφάσεις του συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ι. Κατά τη διάταξη του άρθρου 11 ΣΤ του Ν.1566/85 ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έχει δε ως πρόεδρο τον Διευθυντή του σχολείου και αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία των σχολείων, ο δε τρόπος λειτουργίας του ορίζεται με απόφαση του ΥΠΕΠΘ.

ΙΙ. Σύμφωνα δε με την απόφαση του ΥΠΕΠΘ για να είναι έγκυρη η απόφαση του συλλόγου των καθηγητών απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων μελών, η δε πλειοψηφία, κατ’ αρχήν, είναι φανερή. Είναι δε επιτρεπτή μυστική ψηφοφορία, μόνον εφ’ όσον προβλέπεται από σχετική διάταξη ή την αποφασίζει η πλειοψηφία των παρόντων μελών.

ΙΙΙ. Σύμφωνα δε με την πάγια αρχή, την κρατούσα στο Διοικητικό Δίκαιο η άρνησης ψήφου ή λευκή ψήφος από παρόντα μέλη συλλογικού οργάνου λογίζεται ως ψήφος αρνητικού περιεχομένου. (Βλ πορίσματα νομολογίας Συμβουλίου της Επικρατείας Μ. Στασινόπουλου σελίς 113 και Διοικητικό Δίκαιο Ε. Σπηλιωτόπουλου σελ.130).

ΙV. Κατά συνέπεια στην περίπτωση λευκής ψήφου στις αποφάσεις του συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών αυτή πρέπει να εκληφθεί ως ψήφος αρνητικού περιεχόμενου ως προς το θέμα για το οποίο λαμβάνεται απόφαση.

Ε1/573/20.3.1984 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Ο Σύλλογος καθηγητών είναι ένα συλλογικό όργανο το οποίο είναι μαζί με τη διεύθυνση είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του νόμου στα σχολεία.

Σε καμιά περίπτωση δεν είναι νομικά δυνατό, γι’ αυτό ούτε επιτρεπτό, ο σύλλογος καθηγητών να παίρνει αποφάσεις παρά τον νόμο (π.χ. μη πραγματοποίηση μαθημάτων σε μέρες που δεν είναι εξαιρέσιμοι από το νόμο).

Γίνεται έτσι φανερό ότι τα μέλη συλλόγων καθηγητών είναι προσωπικά υπεύθυνα για ενδεχόμενα παράνομες αποφάσεις των συλλόγων τους.

Οι διευθυντές έχουν υπηρεσιακό καθήκον να μην εφαρμόσουν παράνομες αποφάσεις συλλόγων.

Η § 20 του Αρ. 4 του Π.Δ.508/83 (ΦΕΚ 195 τ. Α’ 30.12.83) δεν μπορεί να στηρίξει αντίθετη εκδοχή, δηλαδή ότι τάχα ο σύλλογος έχει ευχέρεια να αποφασίζει διαφορετικά από τις κείμενες διατάξεις, γι’ αυτό ενδεχόμενη εξακολούθηση της τακτικής αυτής θα ελεγχθεί με ιδιαίτερη αυστηρότητα.

Π.Δ.409/94 Αρ.5 (ισχύει στα Γυμνάσια)

§1.Η πρόοδος των μαθητών, καθώς και οι δυσκολίες μάθησης που παρουσιάζουν, αποτελούν αντικείμενα συχνών και συστηματικών συζητήσεων του συλλόγου των διδασκόντων. Σκοπός των συζητήσεων αυτών είναι η ανταλλαγή απόψεων, αλληλοενημέρωση των εκπαιδευτικών για ζητήματα αξιολόγησης καθώς και η λήψη μέτρων για τη πρόληψη της σχολικής αποτυχίας.

§2.Με τη λήξη κάθε τριμήνου πραγματοποιούνται παιδαγωγικές συσκέψεις, στις οποίες μετέχει όλο το διδακτικό προσωπικό και έχουν ως θέμα την εκτίμηση της προόδου των μαθητών σε επίπεδο τάξης και σχολείου. Η ενημέρωση των γονέων γίνεται με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου από τους διδάσκοντες στην τάξη. Η συνεργασία με τους γονείς προσφέρει στον εκπαιδευτικό πληροφορίες οι οποίες θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει καλύτερα το μαθητή και να τον αξιολογήσει σωστότερα. Το σχολείο γνωστοποιεί στους γονείς την ημέρα και την ώρα που κάθε εκπαιδευτικός δέχεται τους γονείς των μαθητών.

§3. Οι παιδαγωγικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών για θέματα αξιολόγησης των μαθητών, καθώς και οι συναντήσεις με τους γονείς, εντάσσονται στον ετήσιο και τριμηνιαίο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σχολείου, ο οποίος γνωστοποιείται στους σχολικούς συμβούλους. Στις συναντήσεις αυτές μπορούν να συμμετέχουν και οι σχολικοί σύμβουλοι.

Γ2/3622/2.9.94 Γνωμοδότηση ΥΠΕΠΘ

1.Γίνεται πάγια δεκτό από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, απορρέει άλλωστε και από τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου, ότι συνεπεία του υπάρχοντος μεταξύ των διοικητικών οργάνων ιεραρχικού δεσμού κάθε ένα από αυτά, αφ΄ ενός ασκεί ιεραρχικό έλεγχο επί των υφισταμένων αυτού οργάνων, αφ’ ετέρου δε υπόκειται εις έλεγχο εκ μέρους των προϊσταμένων του.

Ο επί των πράξεων ιεραρχικός έλεγχος απορρέει ευθέως από τις γενικές αρχές χωρίς να υφίσταται ανάγκη νόμου που θα θεσπίσει αυτόν, ασκείται δε επί των οργάνων που κατέχουν εις την ιεραρχία της Διοικήσεως, βαθμίδα ανώτερη από εκείνη την οποία, τα όργανα των οποίων οι πράξεις ελέγχονται.

2.Ο αρχικός έλεγχος νομιμότητας επί των πράξεων των διοικητικών οργάνων αποβλέπει στην εξακρίβωση της ορθής ερμηνείας και εφαρμογής του νόμου και δύναται να απολήξει σε ακύρωση της πράξεως του υφισταμένου.(Πορίσματα Νομολογίας Συμβουλίου της Επικρατείας σελ.114 Διοικητικό Δίκαιο Ε. Σπηλιωτόπουλου παρ.247)

3. Ενόψει λοιπόν των γενομένων τούτων δεκτών παρέπεται ότι την απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών με την οποία επιβλήθηκε ομαδική αποβολή στους μαθητές,(της Γ’ τάξης) δύναται να ελέγξουν ως προς την νομιμότητα αυτής τα ιεραρχικά προϊστάμενα όργανα, ήτοι κατά σειρά ο προϊστάμενος του οικείου γραφείου Μ.Ε., και εν  αρνήσει  αυτού ο Διευθυντής της οικείας Διευθύνσεως και εν αρνήσει και τούτου ο Διευθυντής Εκπαιδεύσεως του ΥΠΕΠΘ, και τελικά το ΥΠΕΠΘ.

Κατά την άσκηση δε αυτού του ελέγχου της νομιμότητας και δεδομένου ότι κρίνεται παράνομος η πράξη αυτή πρέπει να ακυρωθεί από το ασκών τον ιεραρχικό αυτό έλεγχο, όργανο.

Γ2/4755/9.9.94 ΥΠ.Ε.Π.Θ

………

Πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή των διευθυντών των σχολείων Δ.Ε. στην πιστή εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων ως προς την λειτουργία των σχολείων και ιδιαίτερα ως προς τις εγγραφές – μετεγγραφές στα ΤΕΛ – ΤΕΣ.

Επίσης πρέπει να εφαρμόζονται πιστά αλλά με ιδιαίτερη προσοχή οι διατάξεις ως προς την επιβολή των κυρώσεων στους μαθητές π.χ. επεβλήθησαν κυρώσεις ομαδικής αποβολής σε τμήμα ενώ δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

……

Γ1/160/16.3.84 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Με αφορμή παράπονα που διατυπώνονται στο Υπ. Παιδείας σχετικά με την κατανομή του διδακτικού προσωπικού στις τάξεις των σχολείων, παρακαλούμε να έχετε υπόψη τα εξής:

α) Οι διευθυντές των σχολείων σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό αποφασίζουν την κατανομή του προσωπικού στις τάξεις με βάση τις ανάγκες του προγράμματος και με γνώμονα πάντοτε την αποδοτική λειτουργία του σχολείου.

β) Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το φύλο τους, έχουν για την πολιτεία τις ίδιες ευκαιρίες και τις ίδιες δυνατότητες να διδάξουν σε οποιαδήποτε τάξη του Δημοτικού σχολείου.

Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διδάσκουν τα μαθήματα της ειδικότητας τους σε οποιαδήποτε τάξη του Γυμνασίου ή του Λυκείου μέσης Γενικής ή μέσης Τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Κάθε άλλη αντίληψη, που συναρτά την ικανότητα του εκπαιδευτικού από το φύλο του, είναι αναχρονιστική και απόλυτα αβάσιμη.

γ)Ο σύλλογος διδακτικού προσωπικού κάθε σχολικής μονάδας πρέπει να αποφασίζει την κατανομή των τάξεων σύμφωνα με το πνεύμα της εγκυκλίου αυτής και να καταχωρίζει την απόφαση του σε σχετικό πρακτικό

 

Advertisements

0 Responses to “Σύλλογος διδασκόντων”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Κατηγορίες άρθρων

April 2018
M T W T F S S
« May    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Advertisements

%d bloggers like this: