By elio
Β.Δ. 20.6/08-07-1955
Προεδρικό Διάταγμα Β.Δ. 20.6/08-07-1955 
΄(Όπως τροποποιήθηκε με το Αρ. μόνο του Β.Δ. της 31/8-26/9/1957 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄0

Άρθρο 1

Εγγραφαί

Σχολικό διδακτικό έτος

Νεώτερες ρυθμίσεις με τα Π.Δ. 104/79, Π.Δ.739/80 (Φ.Ε.Κ. 184 Α΄)

Άρθρο 2

Εορτολόγιον

Νεώτερες ρυθμίσεις με το Π.Δ. 104/79

Άρθρα 3-13

Περί εγγραφών – μετεγγραφών

Τα θέματα αυτά ρυθμίζονται πλέον με το Π.Δ. 104/79.

Για τα ακόλουθα δεν υπάρχει ρύθμισης άλλη.

Άρθρο 4

Δύο φορές Στάσιμοι

Παρ. 4. Μαθητής υποχρεωθείς να επαναλάβη δις τα μαθήματα της αυτής τάξεως συνεπεία υστερήσεως εις τας εξετάσεις του δεν δύναται να εγγραφή εκ τρίτου εις το αυτό σχολείον, εφ` όσον λειτουργεί εν τη αυτή πόλει και έτερον σχολείον του αυτού τύπου, ει μη μόνον μετά εγκριτικήν απόφασιν του συλλόγου των καθηγητών.

Άρθρο 5

Παρ. 1. Πλην των τίτλων σπουδών ο αιτών εγγραφήν εις Γυμνάσιον ή Αστικόν Σχολείον ή Εμπορικήν Σχολήν, μαθητής, δέον να προσαγάγη προσέτι και δήλωσιν προσώπου αναλαμβάνοντος την κηδεμονίαν του εγγραφομένου μετά της διευθύνσεως του.

Παρ. 2. Ο μαθητής κηδεμονεύεται υπό του πατρός του ή τούτου απουσιάζοντος ή μη υπάρχοντος, υπό της μητρός αυτού. Μη υπαρχόντων γονέων, κηδεμών του μαθητού είναι ο κατά πιστοποίησιν της αρμοδίας αρχής νόμιμος κηδεμών αυτού. Όταν ο πατήρ ή η μήτηρ ή ο νόμιμος κηδεμών δεν διαμένει εν τη έδρα του σχολείου, διορίζει ούτος ως κηδεμόνα έτερον πρόσωπον κατοικούν εν τη έδρα του σχολείο

Άρθρο 6

Παρ. 1. Εις πόλεις εις ας λειτουργούσι πλείονα του ενός ομοειδή σχολεία άμα ως συμπληρωθή ο αναλογών εις τον διαθέσιμον χώρον αριθμός των εγγραφομένων μαθητών ,ο Διευθυντής του σχολείου διακόπτει την εις το μαθητολόγιον εγγραφήν ετέρων μαθητών, ους παραπέμπει προς τον αρμόδιον Γενικόν Επιθεωρητήν.

Παρ. 2. Ο Γεν. Επιθ. τους κατά την προηγουμένην παράγραφον αιτουμένους εγγραφήν καθ` υπέρβασιν του διδακτηριακού χώρου, καταγράφει εις πρόχειρον βιβλίον κατά χρονολογικήν σειράν εμφανίσεως των μετά της διευθύνσεως της κατοικίας αυτών και κατανέμει είτα αυτούς προς εγγραφήν εις τα εγγύτερα προς την κατοικίαν των σχολεία. Δια τους ούτω παραπεμπομένους προς εγγραφήν μαθητάς η έλλειψις διδακτηριακού χώρου δεν αποτελεί κώλυμα εγγραφής.

Παρ. 3. Οι κατά την προηγουμένην παράγραφον εγγραφόμενοι λογίζονται εγγραφέντες από της ημέρας της εις το πρόχειρον βιβλίον καταγραφής των.

Παρ. 4. Την κατά την § 2 του παρόντος άρθρου καταγραφήν των υπεραρίθμων μαθητών και κατανομήν αυτών προς εγγραφήν εν πόλεσιν, ένθα δεν εδρεύει Γενικός Επιθεωρητής αναλαμβάνει ο αρχαιότερος των Γυμνασιαρχών της πόλεως.

Άρθρα 14-18

Διαγωγή – κυρώσεις

Τα θέματα αυτά ρυθμίζονται πλέον με το Π.Δ. 104/79.

Άρθρα 19-23

Περί απουσιών

Τα θέματα αυτά ρυθμίζονται πλέον με το Π.Δ. 104/79.

Άρθρα 24-25

Απαλλαγή από Ωδική, Γυμναστική

Τα θέματα αυτά ρυθμίζονται πλέον με το Π.Δ. 104/79.

Άρθρα 26-29

Περί χαρακτηρισμού φοίτησης

Τα θέματα αυτά ρυθμίζονται πλέον με το Π.Δ. 104/79 που με νεώτερες τροποποιήσεις τροποποιήθηκε

Άρθρα 30-32

Περί προφορικής βαθμολογίας

Νεώτερες ρυθμίσεις με τα Π.Δ.409/94, Π.Δ.420/78, Π.Δ.465/1981

Άρθρα 33-51

Περί τρόπου διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων

Τα άρθρα αυτά ρυθμίζονται με διατάξεις των Π.Δ.. 465/81, Π.Δ.268/82 , Π.Δ.123/87 , Π.Δ.409/94 κ. λ.π.
Οι παράγραφοι που ακολουθούν εξακολουθούν να είναι σε ισχύ.

Άρθρο 38

Αντιγράφοντες

Παρ. 1. Μαθητής φωρώμενος κατά τίνα γραπτήν δοκιμασίαν αντιγράφων εκ βιβλίου, σημειώσεων εν γένει ή γραπτού δοκιμίου ετέρου συμμαθητού του βαθμολογείται με τον βαθμό <<κακώς 1>> [ει δυνατόν] (Β.Δ.543/65 Αρ.18) προσαρτωμένων των στοιχείων εξ` ων αντέγραψεν εις το εξεταστικόν του δοκίμιον αναγραφομένης απαραιτήτως σχετικής παρατηρήσεως επί του γραπτού δοκιμίου παρά των συνεπιτηρούντων

Άρθρο 43

Παρ. 7. Εις ας περιπτώσεις ο βαθμός ετησίας προόδου εις το μάθημα της Γυμναστικής είναι μικρότερος του οκτώ (8) ο βαθμός ούτος υπόκειται εις αυτεπάγγελτον αναθεώρησιν ενεργουμένην δια πρακτικής εξετάσεως του υστερήσαντος μαθητού ενώπιον επιτροπής αποτελουμένης εκ του Γυμνασιάρχου, του βαθμολογήσαντος γυμναστού και του αρχαιοτέρου των άλλων γυμναστών του Γυμνασίου ή ελλείψει του τελευταίου τούτου ετέρου καθηγητού του αυτού Γυμνασίου υπό του Γυμνασιάρχου οριζομένου.
Η αναθεώρησις διενεργείται μερίμνη του Διευθυντού προ της εκδόσεως των αποτελεσμάτων.
Ο μέσος όρος των υπό των τριών μελών της επιτροπής δοθησομένων βαθμών αποτελεί τον βαθμόν ετησίας προόδου εις το μάθημα της Γυμναστικής

Άρθρο 52

Εξετάσεις για βελτίωση βαθμού

Καταργήθηκε

Άρθρο 53

Όπως κωδικοποιήθηκε με το άρ 13 του Π.Δ.155/1978

1. Μαθηταί διαμένοντες εις το Εξωτερικόν και εις πόλιν όπου δεν λειτουργεί ανεγνωρισμένον ελληνικόν σχολείον ή λειτουργούν ωρισμέναι μόνον τάξεις αυτού, μη δυνάμενοι λόγω συνθηκών συγκοινωνίας να μεταβούν προς φοίτησιν εις εν των πλησιεστέρων προς την κατοικίαν των σχολείων δύνανται κατόπιν εγκρίσεως του οικείου Συμβούλου Εκπαιδεύσεως, ή, ελλείψει τούτου, της Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων να υποστούν κατατακτήριον εξέτασιν ενώπιον ετέρου πλήρους ανεγνωρισμένου σχολείου, καθοριζομένου υπό του εγκρίνοντος οργάνου.

2. Εάν η μετάβασις των ανωτέρω μαθητών εις πλήρες ανεγνωρισμένον σχολείον δεν είναι δυνατή λόγω συνθηκών συγκοινωνίας η εξέτασις αυτών δύναται να γίνει εις έτερον ανεγνωρισμένον ελληνικόν σχολείον μη πλήρες.
εις την δευτέραν ταύτην περίπτωσιν η εξέτασις γίνεται μόνον γραπτώς επί της διδακτέας ύλης της τάξεως εξ ης ζητεί να λάβη ενδεικτικόν ή απολυτήριον. Τα γραπτά δοκίμια αποστέλλονται εις τον οικείον Σύμβουλον Εκπαιδεύσεως, ο οποίος συγκροτεί επιτροπήν κατά τα εν άρθρω 9 του παρόντος οριζόμενα. Εν ελλείψει Συμβούλου Εκπαιδεύσεως τα γραπτά δοκίμια αποστέλλονται εις την Υπηρεσίαν Εκπαιδεύσεως Ελληνοπαίδων Εξωτερικού Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων, μερίμνη της οποίας συγκροτείται εξεταστική επιτροπή δια την βαθμολόγησιν των γραπτών.

3. Το αποτέλεσμα εκδίδεται συμφώνως προς τας κειμένας διατάξεις, ο δε τίτλος σπουδών υπό του Συμβούλου Εκπαιδεύσεως ή της Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως Ελληνοπαίδων Εξωτερικού Ξένων και Μειονοτικών σχολείων, κατά περίπτωσιν. εις τον επί της Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

Άρθρο 54

Τρόπος συντάξεως τίτλων σπουδών

(Περιέχει ,ή και αναδιατυπώνει τις διατάξεις του Α.Ν. 1565/1944 Αρ.2)

Παρ. 1. Οι υπό των σχολείων Μ.Ε. εκδιδόμενοι τίτλοι σπουδών συντάσσονται ως ακολούθως:
α)Εις τα πτυχία, απολυτήρια, ενδεικτικά και αποδεικτικά σπουδών εν γένει “σχολικής χρήσεως” αναγράφεται κάτωθεν του τίτλου του σχολείου και του είδους του τίτλου σπουδών, το σχολικόν έτος καθ` ο εκδίδεται ο τίτλος σπουδών, εις το αριστερόν μέρος οι αριθμοί μαθητολογίου, βιβλίου σπουδών και πτυχίου ή απολυτηρίου, ή ενδεικτικού ή αποδεικτικού.
Εις το κείμενον αναγράφεται το ονοματεπώνυμον του μαθητού, το όνομα του πατρός και το επάγγελμα αυτού, ο τόπος καταγωγής του μαθητού, ο δήμος ή η κοινότης εις το μητρώον της οποίας είναι εγγεγραμμένος, ο αριθμός μητρώου εγγραφής, το έτος γεννήσεως και ο αριθμός και χρονολογία του πιστοποιητικού του μαθητού, ως και η εκδούσα τούτο αρχή, το θρήσκευμα του μαθητού, η τάξις ης διήκουσε τα μαθήματα ολογράφως και αριθμητικώς, το σχολικόν έτος, καθ` ο διήκουσε ταύτα ολογράφως και αριθμητικώς, ο γενικός βαθμός δι ου εκρίθη άξιος απολύσεως ή προαγωγής ολογράφως και αριθμητικώς και η επιδειχθείσα διαγωγή του μαθητού, ο γενικός βαθμός της καθ` έκαστον μάθημα ετησίας επιδόσεως του μαθητού.
Αμέσως μετά το κείμενον αναγράφεται η φράσις “ισχυρός δια σχολικήν χρήσιν” δι όσους εκ τούτων παρέχουσι δικαίωμα εγγραφής ή μετεγγραφής του μαθητού.
Ως προς τα χορηγούμενα αποδεικτικά μετά την φράσιν “Ισχυρόν δια σχολικήν χρήσιν ή εξωσχολικήν χρήσιν κλπ” θα επακολουθρή η φράσις “το παρόν εξεδόθη τη αιτήσει του …. Λαβούση αριθ. Πρωτ. ,,,,, υπέρ τούτου Δε εξεδόθη το υπ΄αρ. …. Ενδεικτικό ή απολυτήριον”.
Μετά το κείμενον η χρονολογία της εκδόσεως του τίτλου σπουδών και η υπογραφή του Διευθυντού ή του νομίμου αναπληρωτού του.
β) Εις τα αποδεικτικά μετεγγραφής , τα οποία χορηγούνται συμφώνως προς τας εκ των κειμένων διατάξεων απορρεούσας διατυπώσεις αναγράφεται εις το κείμενον ο αριθμός του εγγράφου και η εκπαιδευτική αρχή ήτις διέταξε την έκδοσιν, ο μέχρι της ημέρας της εκδόσεως του τίτλου σπουδών βαθμός επιδόσεως του μαθητού εκ γραπτής και προφορικής δοκιμασίας εις εν έκαστον των μαθημάτων και η επιδειχθείσα διαγωγή ως και ο αριθμός των εις έκαστον μάθημα απουσιών.
γ) Εις τα δι` εξωσχολικήν χρήσιν εκδιδόμενα αποδεικτικά σπουδών μετά το κείμενον και προ της χρονολογίας αναγράφεται η φράσις “Δι` εξωσχολικήν χρήσιν” εις Δε τα απολυτήρια ή αποδεικτικά απολύσεως δεν αναγράφεται η φράσις `δια σχολικήν χρήσιν” ή “δι΄ εξωσχολικήν χρήσιν”
δ) Ως προς τους αλλοδαπούς μαθητές αναγράφεται εις το κείμενον του τίτλου σπουδών και η υπηκοότης του μαθητού, το έτος γεννήσεως αυτού, ο αριθμός και η χρονολογία του σχετικού κατατεθέντος πιστοποιητικού και η εκδούσα τούτο αρχή.
ε) Οι παντός είδους εκδιδόμενοι τίτλοι φέρουν τας υπογραφάς των μελών του καθηγητικού συλλόγου, πλην των δεδικαιολογημένως απουσιαζόντων
στ) Απολυτήρια και αποδεικτικά απολυθέντων μαθητών ως και αποδεικτικά εξωσχολικής χρήσεως ή μετεγγραφής απασών των τάξεων δέον να φέρωσι την φωτογραφίαν του μαθητού κεκυρωμένην υπό του Δ/ντού του σχολείου, επιτρεπομένης της εκδόσεως αποδεικτικών απολύσεως περισσοτέρων του ενός και άνευ περιορισμού , εις δε το κείμενον θα αναγράφεται ρητώς ο σκοπός της χρησιμοποιήσεως. Ομοίως επιτρέπεται η χορήγησις δι` εξωσχολικήν χρήσιν πλειόνων αποδεικτικών της τελευταίας μαθητικής καταστάσεως αποδεικνυομένης ταύτης εκ του γεγονότος ότι δεν εζητήθη επαλήθευσις παρά σχολείου Μ.Ε. του εκδοθέντος τίτλου σπουδών σχολικής χρήσεως. Εις τα ενδεικτικά θα επικολλάται φωτογραφία του μαθητού όταν ταύτα πρόκειται να χρησιμοποιηθώσι δι` έτερον σχολείο.

Άρθρο 55

Ακύρωσις παρανόμων τίτλων

Παρ. 1. Εξελεγχθέντος ότι μαθητής τις υπεβλήθη εις εισιτήριον, κατατακτήριον, προαγωγικήν ή απολυτήριον εξέτασιν ή ενεγράφη κ.λ.π. επί τη βάσει τίτλων μη παρεχόντων αυτώ τοιούτον δικαίωμα ή ότι εξητάσθη κατά τρόπον μη σύμφωνον προς τας υφισταμένας διατάξεις, τα αποτελέσματα των εξετάσεων ή η γενομένη εγγραφή κηρύσσονται άκυρα δι` αποφάσεως του Γενικού επιθεωρητού μετά πράξιν του συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών εν τω Γυμνασίω, οι δε εκδοθέντες συνεπεία τούτων τίτλοι σπουδών ανίσχυροι και άκυροι, ως και αι εκ τούτων δημιουργηθείσαι καταστάσεις και πάσα άλλη σχέσις.

Παρ. 2. Προκειμένου περί των προτύπων σχολείων ήτοι της Βαρβακείου Προτύπου σχολής και των πειραματικών Σχολείων των Πανεπιστημείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης , η πράξις των Συλλόγων των σχολείων τούτων κυρούται υπό του ασκούντος την εποπτείαν και επιθεώρησιν των Ιδρυμάτων τούτων.

Παρ. 3. Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις κρινομένας υπό του συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών εν τω σχολείω, μετ` έγγρισιν του οικείου Γ.Ε. η ακύρωσις αυτή δύναται να είναι μερική, ο δε Σύλλογος των καθηγητών δύναται να υποβάλη τον μαθητήν εις εξέτασιν επί των μαθημάτων της τάξεως εκείνης ην αναγράφει ο ελεγχόμενος ως άκυρος τίτλος σποδών, βάσει του οποίου το πρώτον ενεγράφη, εφ` όσον από της δημιουργηθείσης μαθητικής καταστάσεως του μαθητού παρήλθε τριετία και πλέον και εν τω μεταξύ παρηκολούθησεν ως κανονικός πλέον μαθητής εν τω σχολείω τούτω περισσότερα των δύο σχολικών ετών. Η εξέτασις αυτή είναι γραπτή επί της διδακτέας ύλης της τάξεως, εις τα μαθήματα, της οποίας κατά τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου υποχρεούται να εξετασθή, διενεργείται υπό δύο καθηγητών εν εκάστω μαθήματι, ο δε μέσος όρος των υπό των δύο εξεταστών καθηγητών διδομένων βαθμών αποτελεί τον βαθμόν εκάστου μαθήματος.
Εν συνεχεία ο μαθητής ούτος υποβάλλεται εις νέαν εξέτασιν επί των μαθημάτων της τάξεως, ής κατά το προηγούμενον της ακυρώσεως της εγγραφής του έτος, παρηκολούθησε τα μαθήματα, εις ην όμως περίπτωσιν ο μαθητής ούτος απολυθή εκ του Γυμνασίου υποχρεούται ούτος εις νέαν απολυτήριον εξέτασιν, η δε εξέτασις αύτη διενεργείται κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον. Εις αμφοτέρας τας ως άνω περιπτώσεις εκδίδονται νέοι τίτλοι σπουδών υπέρ του μαθητού.

Άρθρο 58

Πρωτέυοντα μαθήματα

Καταργήθηκε

Άρθρο 59

Όπως κωδικοποιήθηκε με το Άρθρον 13 του Π.Δ. 155/1978

1. Πτυχιούχοι Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής Ξένου Πανεπιστημίου δύνανται να τύχουν απολυτηρίου ελληνικού λυκείου κατόπιν ευδοκίμων απολυτηρίων εξετάσεων ενεργουμένων κατά τας λεξεταστικάς περιόδους Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου εις ο παραπέμπονται υπό της παρά τω Υπουργείω Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως Ελληνοπαίδων Εξωτερικού Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων.

2. Ως προς τον τρόπο της εξετάσεως, την βαθμολογίαν αυτών και την έκδοσιν των αποτελεσμάτων εφαρμόζονται αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις περί προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων δια τα σχολεία της ημεδαπής.
Οι αποτυγχάνοντες υφίστανται εκ νέου εξέτασιν εις άπαντα τα μαθήματα εν΄τος των νομίμων εξεταστικών περιόδων.

Άρθρα 60-64

Περί ιδιωτικών σχολείων

Υπάρχουν νεώτερες ρυθμίσεις

Άρθρο 65

Παρ. 1. Οι δικαιούμενοι εξετάσεως δυνάμει των περί στρατευσίμων ευεργετικών διατάξεων, εφ` όσον διαρκεί η στράτευσις αυτών και είναι μαθηταί των Γ`, Δ`, Ε` και ΣΤ` τάξεων δύνανται να προσέλθωσιν εφ` άπαξ εις εξέτασιν δια τα μαθήματα ενός σχολικού έτους εντός μιας των εξεταστικών περιόδων του Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου, εάν όμως είναι μαθηταί των Ζ` και Η` τάξεων δια δύο το πολύ φοράς δια τα μαθήματα δύο σχολικών ετών ενός καθ` εκάστην προσέλευσιν.

Παρ. 2. Ως έχοντες την ιδιότητα του στρατιώτου δυναμένου να τύχη του εις τους στρατευσίμους παρεσχεθέντος ευεργετήματος νοούνται οι εις τον στρατόν (Ξηράς, θαλάσσης ,αέρος) κατατασσόμενοι προς εκπλήρωσιν θητείας είτε υποχρεωτικώς είτε εθελουσίως. Ωσαύτως ως στρατεύσιμοι θεωρούνται και οι κατατασσόμενοι εις τα σώματα Ασφαλείας ,οι μεν της Χωροφυλακής διανύοντες τριετή υποχρέωσιν στρατιωτικής θητείας, οι δε της αστυνομίας πενταετή τοιαύτην.

Παρ. 3. Μαθηταί Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων καλούμενοι εις τον στρατόν προ των εξετάσεων της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου υφίστανται την προαγωγικήν ή απολυτήριον εξέτασιν προ της περιόδου του Ιουνίου και ουχί ενωρίτερον της 10ης Μαΐου.

Παρ. 4.Οι των Ιδιωτικών σχολείων στρατευόμενοι μαθηταί κατά την αυτήν ως άνω περίοδον υφίστανται την επί απολύσει εξέτασιν ουχί ενώπιον επιτροπών, αλλά εις το εγγύτερον της διαμονής των δημόσιον σχολείον.

27484/Εγκύκλιος 20/29-09-1969 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Φ/231/2/28/125482/25-10-1977 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Φ/232/1/73/111929/31-10-1973 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Άρθρο 66

Εκδρομαί μαθητών εις το Εξωτερικόν

Αι εις το Εξωτερικόν εκτελούμεναι εκδρομαί παρά σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως , πραγματοποιούνται μόνον τη εγκρίση του επί της Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργού

Άρθρο 67

Έλεγχος και αναβαθμολόγησις γραπτών δοκιμίων

Ρυθμίζονται με το Π.Δ. 123/1987 Άρθρο 5

1. Ο Γυμνασιάρχης εκάστου σχολείου μετά την λήξιν των γραπτών δοκιμασιών ή των γραπτών απολυτηρίων εξετάσεων, εάν ήθελε παρατηρήσει τυχόν γενομένην εις βάρος των μαθητών αδικίαν, υποβάλλει εντός προθεσμίας οριζομένης κατωτέρω τα γραπτά δοκίμια, εφ` ων παρετηρήθη η γενομένη κακή βαθμολόγησις, αυτεπαγγέλτως και υπό ιδίαν του ευθύνην εις τον οικείον Γενικόν Επιθεωρητήν προς έλεγχον και αναβαθμολόγησιν αυτών.
Επίσης ο Γυμνασιάρχης υποβάλλει εις τον Γενικόν Επιθεωρητήν τα γραπτά δοκίμια άτινα ήθελον ζητηθή παρά του αρμοδίου Γενικού Επιθεωρητού εντός της κατωτέρω οριζομένης προθεσμίας.
Ο Γεν. Επιθεωρητής εις ων υποβάλλονται τα γραπτά δοκίμια, αφού ελέξει και διαπιστώσει ότι ταύτα εβαθμολογήθησαν παρ` αξίαν, συγκροτεί επιτροπήν ελέγχου και αναβαθμολογήσεως γραπτών δοκιμίων αποτελουμένην εκ Γενικών Επιθεωρητών των ειδικών μαθημάτων ή Γυμνασιαρχών ή και πρωτοβαθμίων καθηγητών της ειδικότητος του μαθήματος ή των μαθημάτων εις α γίνεται έλεγχος, ήτις προβαίνει εις τον έλεγχον και την αναβαθμολόγησιν ή μη των γραπτών δοκιμίων.

2……..

3. Η διαδικασία εκδόσεως εντολής προς υποβολήν γραπτών δοκιμίων απάντων των σχολείων της Επικρατείας προς αναβαθμολόγησιν λαμβάνει χώραν εντός ανατρεπτικής προθεσμίας {(15 ημερών)} [βλέπε Π.Δ.123/87 Αρ.3 §2] από της λήξεως των γραπτών δοκιμασιών εκάστης εξεταστικής περιόδου.

4. Αντίγραφον του πρακτικού τούτου μετά του γραπτού δοκιμίου ή των γραπτών δοκιμίων διαβιβάζεται υπό του Γενικού Επιθεωρητού, εις ων υπεβλήθησαν τα γραπτά δοκίμια εις τον Διευθυντήν του σχολείου, όστις αποφάσει του Συλλόγου των διδασκόντων προβαίνει εις την έκδοσιν του νέου αποτελέσματος συντασσομένου πρακτικού, αντίγραφον του οποίου υποβάλλεται εις το Υπουργείον και τον Γενικόν Επιθεωρητήν.

5. Κατά των παρ` αξίαν βαθμολογησάντων επιβάλλονται αι νόμιμοι κυρώσεις υπό του υπηρεσιακού συμβουλίου εισηγήσει του Γενικού Επιθεωρητού, εάν εκ της αναβαθμολογήσεως ήθελε προκύψει διαφορά βαθμολογίας τριών μονάδων και άνω.

6. Πλήν της κατά το παρόν άρθρον επανορθώσεως των παρ` αξίαν βαθμολογιών δεν επιτρέπεται δι` άλλης διαδικασίας αναθεώρησις βαθμολογίας γραπτών δοκιμίων.

Άρθρο 68

Εποπτεία εξετάσεων

Υπάρχουν νεώτερες ρυθμίσεις

Άρθρο 69

Κατατακτήριοι εξετάσεις πως ενεργούνται

Παρ. 1. Εις ας περιπτώσεις προβλέπεται υπό του παρόντος Διατάγματος κατατακτήριος ή απολυτήριος εξέτασις των στρατευμένων μαθητών, αύτη διενεργείται ενώπιον Συλλόγου Καθηγητών του πλησιεστέρου της μονίμου κατοικίας των δημοσίου Γυμνασίου , ή και της μονάδος των εφ` όσον υπηρετούσι, προφορικώς και γραπτώς κατά το οικείον αναλυτικών πρόγραμμα διδακτέας ύλης της τάξεως, της οποίας υφίστανται την κατατακτήριον κ.λ.π. εξέτασιν.

Παρ. 2. Ο υφιστάμενος απολυτήριον ή κατατακτήριον εξέτασιν μαθητής εξετάζεται και βαθμολογείται υπό δύο καθηγητών της ειδικότητος του μαθήματος ή συγγενούς προς το μάθημα τούτο καθηγητού (Φιλόλογος – Θεολόγος), (Μαθηματικός – Φυσικός), ο δε Μέσος Όρος των υπό των δύο καθηγητών διδόμενων βαθμών αποτελεί τον γενικών βαθμών του μαθήματος, το δε αποτέλεσμα εκδίδεται συμφώνως προς τας ισχύουσας διατάξεις. Εις α μαθήματα δεν υπάρχει δεύτερος καθηγητής του αυτού ή συγγενούς μαθήματος βαθμολογεί ο ειδικός καθηγητής, δυναμένου του Διευθυντού του σχολείου , εφ` όσον ήθελεν κρίνει τούτο σκόπιμων, να συμβαθμολογή μετά του οικείου καθηγητού. Ο Δ/ντής ασκεί την εποπτείαν επί των εξετάσεων τούτων.

Παρ. 3. Καθ`όμοιον τρόπον διενεργούνται και αι εξετάσεις των κατ` ιδίαν διδαχθέντων αι προβλεπόμεναι υπό του Ν.877/1943 ως ετροποποιήθη υπό του Αρ.13 του Ν.Δ. 2702/1953, πλην της εξεταζομένης ύλης, συνιστομένης εν προκειμένω εις την κατά το αναλυτικών πρόγραμμα διδακτέαν ύλην των τάξεων των οποίων υφίσταται ο μαθητής την εξέτασιν.

Αρθρο 70

Παρ. 1. Ουδείς υφίσταται κατατακτήριον εξέτασιν προαγωγικήν ή απολυτήριον ως κατ` οίκον διδαχθείς τα μαθήματα τάξεως τινός σχολείου Μ.Ε., εξαιρέσει των υπό του Ν.877/1943 προβλεπομένων ειδικών περιπτώσεων, ως ετροποποιήθη υπό του αρ.13 του Ν.Δ. 2702/1953 ( ΣΗΜ: το Ν.Δ.2702/53 αντικαταστάθηκε από το Ν.Δ.1197/72).

Παρ. 2. Εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται οιαδήποτε εξέτασις μαθητού σχολείου Μ.Ε. προ της παρόδου πλήρους διδακτικού έτους από της τελευταίας αυτού εξετάσεως, εξαιρέσει των εξετάσεων των προβλεπομένων υπό των άρθρων 51, 53(§3), 55, 59 και 61(§12) του παρόντος διατάγματος.

Σημείωση.:51-επανεξέταση απορριφθέντων τελευταίας τάξεως. 53-σχολεία αλλοδαπής. 55-παράνομος τίτλος 59- Απολυτήριος πτυχιούχων

Παρ. 3. Απαγορεύεται απολύτως η ταυτόχρονος φοίτησις μαθητού εις πλείονα του ενός σχολεία Μ.Ε. του αυτού τύπου.

Παρ. 4. Μαθηταί μη προσκομίζοντες νομίμους τίτλους σπουδών εν ουδεμιά περιπτώσει γίνονται δεκτοί προς εγγραφήν ή εξέτασιν.

Παρ. 5. Οι εις έκαστον μαθητήν χορηγούμενοι τίτλοι σπουδών δέον να ενφαίνωσι την τελευταίαν αυτού μαθητικήν κατάστασιν. Τίτλοι προγενεστέρας μαθητικής καταστάσεως εκδίδονται μόνον κατόπιν δ/γής του Υπουργείου και εφ` όσον διαπιστωθεί ότι ο χορηγηθείς τίτλος δεν πρόκειται να αντιστρατευθή εις νόμον τινά.

Παρ. 6. (Όπως αντικαταστάθηκε με το Π.Δ.188/85 Αρ.2)

1. Όταν μαθητής σχολείου Μέσης Γενικής Εκπ/σης εγγράφεται ή μετεγράφεται σε σχολείο που διδάσκεται διαφορετική ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχθηκε στο σχολείο προέλευσης του, ο βαθμός του στη ξένη γλώσσα δεν υπολογίζεται για την προαγωγή ή απόλυση του, ούτε στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνον για τη σχολική χρονιά της εγγραφής ή μετεγγραφής του στο νέο σχολείο καθώς και για την επόμενη σχολική χρονιά φοίτησης.
Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις: α) διετών μαθητών εφόσον στην τάξη επαναφοίτησης τους αλλάζει η διδασκόμενη ξένη γλώσσα (εκτός των διετών μαθητών της Α` τάξης του Γυμνασίου) και β) μαθητών οι οποίοι εγγραφόμενοι ή μετεγγραφόμενοι σε άλλο σχολείο δεν αλλάζουν μεν ξένη γλώσσα, αλλά στην προηγούμενη τουλάχιστον τάξη, δε διδάχτηκαν στο σχολείο προέλευσης τους την ξένη γλώσσα, διότι δε γινόταν διδασκαλία της.
Για τους μαθητές των παραπάνω κατηγοριών υπολογίζεται ο βαθμός της Ξένης Γλώσσας, εφόσον ο κηδεμόνας τους ή οι ίδιοι (όταν είναι ενήλικοι) υποβάλουν στο σχολείο τους σχετική δήλωση το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της διδασκαλίας των μαθημάτων.

2. Εξαιρετικά και μόνον το Σχ. έτος 1984-85……..

Παρ. 7. Εκ Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Γιουγκοσλαβίας, Ρωσίας, Πολωνίας, Τσεχοσλοβακίας, Ουγγαρίας, Αλβανίας, Ανατολικής Γερμανίας, Κίνας και Βορείου Ηπείρου πρόσφυγες μαθηταί μη δυνηθέντες να λάβωσι τίτλον σπουδών εκ του σχολείου ο εφοίτων, δύνανται να υποστώσι βάσει Υπεύθυνου Δηλώσεώς των κατατακτήριον ή απολυτήριον εξέτασιν εντός μιας των εξεταστικών προόδων του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Φεβρουαρίου απολυόμενοι ή κατατασσόμενοι εις ην τάξιν ήθελον κριθή ικανοί.
Την εξέτασιν ταύτην υφίστανται ενώπιον εξεταστικής Επιτροπής οριζομένης υπό του αρμοδίου Γενικού Επιθεωρητού.
Οι μαθηταί της ανωτέρω κατηγορίας εξετάζονται επί απλουστέρων θεμάτων εις τα Αρχαία Ελληνικά και Νέα Ελληνικά.
Οι μαθηταί ούτοι εφ` όσον παραιτούνται των ως ανωτέρω εξετάσεων εγγράφονται οποτεδήποτε εντός του σχολικού έτους, ουχί όμως πέραν του Β` διμήνου του Α` εξαμήνου εις ήν δι αποφάσεως του Γενικού Επιθεωρητού των Σχολείων της Αλλοδαπής κρίνονται ικανοί αναλόγως της ηλικίας των ή του προσκομιζομένου τυχόν τίτλου σπουδών των.

Παρ. 8. Εις τας περιπτώσεις εξετάσεων συμβαθμολογούσι γραπτώς πλείονες του ενός καθηγηταί οι δε βαθμοί, οι διδόμενοι εν εκάστω μαθήματι υπό των εξεταστών καθηγητών, διαφέρουσι πλέον των τριών μονάδων, υποχρεούνται οι βαθμολογούντες καθηγηταί να συντάξωσιν σχετικήν έκθεσιν δικαιολογούντες την προκύπτουσα διαφοράν, ήτις υποβάλλεται τη μερίμνη του Γυμνασιάρχου μετά του γραπτού δοκιμίου εις τον Προϊστάμενον Γενικόν Επιθεωρητήν. Την έκθεσιν ταύτην ο Γενικός Επιθεωρητής διαβιβάζει εις Γυμνασιάρχην της περιφερείας του έχοντα την ειδικότητα του μαθήματος εφ` ου προέκυψεν η διαφορά αύτη, ή εν ελλείψει τοιούτου εις τον Ειδικόν Γενικόν Επιθεωρητήν, όστις γνωματεύει σχετικώς επί ταύτης και υποβάλλει ταύτην μεθ` όλων των σχετικών εις τον Γενικόν Επιθεωρητήν υποχρεούμενον βάσει της γνωματεύσεως ταύτης και μόνης να διατάξη την αναβαθμολόγησιν ή μη του γραπτού δοκιμίου και την έκδοσιν του νέου αποτελέσματος.
Ομοίως έκθεσιν οι εξετασταί καθηγηταί συντάσσουσι και υποβάλλουσι διά του Γυμνασιάρχου εις τον Γενικόν Επιθεωρητήν και επί της παρατηρουμένης διαφοράς βαθμών τριών μονάδων και άνω επί προφορικής εξετάσεως. Εν τη περιπτώσει ταύτη υποβάλλεται εις νέαν εξέτασιν ο μαθητής υπό Καθηγητών οριζομένων υπό του οικείου Γενικού Επιθεωρητού.

Παρ. 9. Εάν μεταξύ της προφορικής και γραπτής εξετάσεως υπάρχει διαφορά βαθμολογίας τριών μονάδων και άνω, ο οικείος Καθηγητής υποχρεούται να συντάξη έκθεσιν δικαιολογών την προκύπτουσαν διαφοράν. Η έκθεσις αύτη εξετάζεται υπό του Δ/ντού του σχολείου και καταχωρίζεται στα πρακτικά. Εν τη περιπτώσει ο Δ/τής του σχολείου κρίνει αδικαιολόγητον την υφιστάμενην διαφοράν, παραπέμπει την έκθεσιν μετά της σχετικής αναφοράς του διατυπώνων την γνώμην του εις τον αρμόδιον Γενικόν Επιθεωρητήν, διά την επιβολήν των νομίμων κυρώσεων.

Παρ. 10. Οι μαθηταί των σχολείων αρμοδιότητος Μέσης Εκπ/σεως και των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων στρατευθέντες ή στρατευόμενοι κατά την διάρκειαν της φοιτήσεως των δύνανται διαρκούσης της στρατεύσεώς των να υφίστανται την προαγωγικήν ή απολυτήριον εξέτασιν του έτους της διακοπής της φοιτήσεώς των εις το εγγύτερον της Μονάδας ένθα υπηρετούσι κατά τινά των εξεταστικών περιόδων του Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου, ληξάσης δε της στρατεύσεώς των εντός μιας των τριών πρώτων εξεταστικών περιόδων του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου ή Ιουνίου του επομένου έτους από της εκ των τάξεων του στρατού απολύσεώς των.

Παρ. 11. Επιτρέπεται εις τους στρατευθέντας ή στρατευομένους μαθητάς να υφίστανται κατατακτήριον, προαγωγικήν ή απολυτήριον εξέτασιν εις τα μαθήματα της τάξεως ης εκέκτηντο τα προσόντα προς εγγραφήν ή εις ην ενεγράφησαν και ουδόλως εφοίτησαν λόγω της στρατεύσεώς των, εντός μεν μιας των εξεταστικών περιόδων Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου των τριών πρώτων εξεταστικών περιόδων από της εκ των τάξεων του στρατού απολύσεώς των. Η ανωτέρω περίπτωσις τελεί υπό την προϋπόθεσιν ότι η στράτευσης του μαθητού έλαβεν χώραν το βραδύτερον εντός τριετίας αφ` ης ούτος απέκτησε τα προσόντα εγγραφής εις την τάξιν δι ήν υφίστανται την εξέτασιν ή αφ ης παρήλθεν η τελευταία εξεταστική περίοδος εντός της οποίας εδικαιούτο εις εξέτασιν.

Παρ. 12. Μαθηταί, τέκνα Δημοσίων ή Στρατιωτικών διατριψάντων επί αποστολή εις το εξωτερικόν και επιστρέφοντες εις την ημεδαπήν μετά την λήξιν της προθεσμίας εγγραφών δύνανται να υποστώσιν κατατακτήριον εξέτασιν ως κατ` οίκον διδαχθέντες τα μαθήματα της τάξεως εις την οποίαν εδικαιούτο να εγγραφώσι και φοιτησώσι μετά την εκ της αλλοδαπής επάνοδόν των.

Παρ. 13. Εις έκτάκτους περιπτώσεις λόγω απροβλέπτων συμβάντων και γεγονότων δύνανται ο Υπουργός δι` αποφάσεώς του να παρατείνη τας πάσης φύσεως προθεσμίας εγγραφών, εξετάσεων και της λήξεως του διδακτικού και σχολικού έτους των Γυμνασίων και Εμπορικών Σχολών.

Παρ. 14. Όταν μεταξύ της γραπτής και προφορικής βαθμολογίας επί μαθήματος τινός εξαμήνου παρουσιάζεται διαφορά τριών μονάδων και άνω και εις περίπτωσιν καθ` ην η προφορική είναι μικροτέρα της γραπτής υποχρεούται ο Δ/ντης του σχολείου τη αιτήσει του πατρός ή κηδεμόνος του ενδιαφερομένου μαθητού, να συγκροτήση επιτροπήν αποτελουμένην εξ` αυτού ή του νομίμου αναπληρωτού, ως προέδρου, εκ του διδάσκοντος και ενός ετέρου καθηγητού της ειδικότητας του μαθήματος, εις ο προκύπτει η ως άνω διαφορά, ήτις προβαίνει εις προφορικήν εξέτασιν του μαθητού επί της ύλης της διδαχθείσης κατά το β` εξάμηνον του εξαμήνου τούτου. Η διά την νέαν ταύτην εξέτασιν αίτησις δέον να κατατίθενται εις το Γραφείον του Γυμνασίου διά μεν το Α` εξάμηνον μέχρι τέλους Φεβρουαρίου δια δε το Β` εξάμηνον μέχρι της (1ης Ιουλίου) εκάστου σχολικού έτους.
Διά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος ο Δ/ντής του σχολείου υποχρεούται εις την ανακοίνωσιν των βαθμών των προφορικών και γραπτών δοκιμασιών δια τας περιπτώσεις μόνον της παρατηρούμενης διαφοράς.

Άρθρο 71

Μεταβατικές διατάξεις
……………………..

Άρθρο 72

Καταργούμενες διατάξεις

Δια του παρόντος διατάγματος καταργούνται από της δημοσιεύσεως εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το από 9-11 Μαίου 1950 Β.Δ. (τ. Α΄ ΦΕΚ 114), το από 13-15 Δεκεμβρίου 1951 , το από 15/12/1950-10/1/1951 Β.Δ. (ΦΕΚ 14) , το από 7-14 Ιουνίου 1952 Β.Δ. (ΦΕΚ 164), το από 3-30 Ιανουαρίου 1953 Β.Δ. (ΦΕΚ 18), το από 30/1 – 1/2/ 1954 Β.Δ. (ΦΕΚ 17) και το από 17 Ιουλίου- 7 Αυγούστου 1954 Β.Δ. (ΦΕΚ 176).

Άρθρο 73

Αι διατάξεις των αρ. 1, 47, 51 και 71 του παρόντος διατάγματος τίθενται εν ισχύει από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αι Δε λοιπαί από του επομένου Σχολικού έτους 1955- 1956.

Εις τον επί της Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν του παρόντος Διατάγματος

Advertisements

0 Responses to “ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Κατηγορίες άρθρων

June 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Advertisements

%d bloggers like this: